Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

The algorithm design manual

  • Author: Steven S. Skiena
  • ISBN 13: 9781848000704
  • Publisher: Springer
  • Date published: 2012
  • Page: 730 pages
  • Keyword: Computer algorithms; Thuật toán máy tính
  • Local:   00041002247       005.1 SKI 2012            P. DVTT Tổng hợp - Kho Tham khảo
  •