Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông báo sử dụng CSDL điện tử ScienceDirect

Kính gửi toàn thể bạn đọc ĐHQGHN,
+ Trung tâm TT-TV vui mừng thông báo đến toàn thể bạn đọc ĐHQGHN chương trình sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect của nhà xuất bản Elsevier.
+ ScienceDirect là Cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành, chất lượng cao, đặc biệt hỗ trợ cho nghiên cứu, viết bài báo và công trình khoa học của nghiên cứu sinh, giảng viên và nhà nghiên cứu của ĐHQGHN.
+ Được xét duyệt sử dụng CSDL ScienceDirect lần này là do Trung tâm TT-TV là thành viên của Liên hợp thư viện các nguồn tin điện tử và hỗ trợ giúp đỡ của Cục Thông tin KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Tên gói thông tin: ScienceDirect Freedom Collection
- Phạm vi: Truy cập toàn văn với tất cả các số tạp chí (Hầu hết 2500 tạp chí thuộc 24 lĩnh vực khoa học) trừ một số tạp chí của Cell Press, New Scientist, Seminar, Clinics of North America và ebook.
- Địa chỉ truy cập: Mọi lúc, mọi nơi thông qua liên kết điện tử sau đây:
http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://www.sciencedirect.com/
Hoặc nhiều hơn thông tin nếu qua Cổng thông tin thư viện: http://lic.vnu.edu.vn/
Đăng nhập = tài khoản / mật khẩu là tài khoản / mật khẩu email ĐHQGHN
Ví dụ: email là xxx@vnu.edu.vn => Đăng nhập là xxx / mật khẩu email.
-Trợ giúp đăng nhập và khai thác CSDL ScienceDirect xin liên hệ:
+ Điện thoại: 04.6253.9699
+ Email: lic@vnu.edu.vn
+ Lưu ý: Các trường, khoa, đơn vị trong ĐHQGHN có nhu cầu Giới thiệu ScienceDirect, hướng dẫn khai thác xin liên hệ với Trung tâm TT-TV, Điện thoại và Email như trên.
Trân trọng cảm ơn!